Hotel „Zagreb“ – Duilovo, Split , 11. – 14.10.2018.
Molimo članove da pošalju gotove lektorirane radove za stručni skup do 15.5.2018.
Za sva pitanja vezana za stručni dio programa kontaktirati e-mail: jadranka.brljak@kbc-zagreb.hr ili jadranka.brljak@zg.t-com.hr

OBRAZAC ZA PRIJAVU SMJEŠTAJA