ZDRAVSTVENO

VELEUČILIŠTE

KLASA: 602-04/17-18/304

URBROJ: 251-379-1-17-10

Zagreb, 29. kolovoza 2017.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i odlukom Stručnog vijeća od 04.05.2017. godine Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Mlinarska 38, raspisuje


NATJEČAJ

za upis studenata u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Kliničko sestrinstvo


MODUL: 1. Medicinska sestra u dijagnostici

2. Medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija

3. Medicinska sestra u gastroenterologiji

BROJ STUDENATA: 40

TRAJANJE STUDIJA: 4 semestra


UVJETI UPISA:

 1. završen preddiplomski studij sestrinstva u trajanju od 3 godine ili završen preddiplomski dvogodišnji studij sestrinstva i odgovarajući studij u trajanju 4 godine ili

 1. završen preddiplomski studij sestrinstva u trajanju od 2 godine uz polaganje razlikovnih sadržaja

Kandidati koji su završili dvogodišnji dodiplomski studij sestrinstva dužni su položiti slijedeće razlikovne sadržaje:

 1. Proces zdravstvene njege

 2. Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

 1. Zdravstvena njega gerijatrijskih bolesnika


RAZREDBENI POSTUPAK  
PRIJAVE

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 02. do 13. listopada 2017. godine.

Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnoj tiskanici koja se može podići na porti Zdravstvenog veleučilišta Mlinarska 38 ili na web stranici Zdravstvenog veleučilišta www.zvu.hr Prijave se predaju u Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta, radnim danom od 9,00-13,00 sati, ili se dostavljaju poštom na adresu: Zdravstveno veleučilište, p.p. 901, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb.

Uz prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • rodni list

 • domovnicu

 • diplomu

 • dopunsku ispravu o studiju – Diploma supplement ILI indeks ILI ovjerenu presliku indeksa

 • omotnicu s točnom adresom pristupnika

 • dokaz o uplati troškova razredbenog ispita u iznosu od 300,00 kuna (tri stotine kuna). Troškove razredbenog postupka pristupnici uplaćuju na žiro račun Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, IBAN HR6623600001101354739, 

 • poziv na broj prijave: Model HR69 40053-OIB pristupnika.


UPISI

Pravo upisa stječu pristupnici prema listi uspješnosti koja će se utvrditi na temelju prosječne ocjene studija iz uvjeta natječaja.

Pravo upisa unutar upisne kvote imaju i strani državljani.

Lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu 19.10.2017. godine.

Žalbeni postupak na Listu uspješnosti moguć je 20.10.2017. od 12.00-14.00 sati.

Upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija obaviti će se na osnovu ostvarenog uspjeha na listi uspješnosti od 23.- 27. listopada 2017. godine.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis. Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, navedena je dužna imati ovjerenu punomoć za zastupanje pristupnika.

Ukupna cijena školarine za godinu studija iznosi 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna). Školarina se može uplatiti u deset rata.

Sve potrebne informacije o razredbenom postupku, upisima i studiju pristupnici mogu dobiti u Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38., Zagreb, telefon 01/5495 800 ili na

www.zvu.hr.